รีเซต

โรงเรียนการศึกษาพิเศษในฉางซา หนุนเด็กทุพพลภาพเรียนรู้เพื่ออนาคต

โรงเรียนการศึกษาพิเศษในฉางซา หนุนเด็กทุพพลภาพเรียนรู้เพื่ออนาคต
Xinhua
7 ตุลาคม 2565 ( 11:33 )
31
โรงเรียนการศึกษาพิเศษในฉางซา หนุนเด็กทุพพลภาพเรียนรู้เพื่ออนาคต

ฉางซา, 6 ต.ค. (ซินหัว) -- โรงเรียนการศึกษาพิเศษฉางซา ณ นครฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน มีการจัดการเรียนการสอน ระยะ 15 ปี สำหรับนักเรียนทุพพลภาพ ซึ่งช่วยให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงทั้งการรักษาพยาบาลและการศึกษาทางวิชาการ

โรงเรียนฯ ก่อตั้งปี 1908 ถือเป็นหนึ่งในฐานสาธิตระบบการศึกษาแบบผสมผสานกลุ่มแรกของจีน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน และสติปัญญา รวมถึงความผิดปกติทางพัฒนาการเฉินเซียง ครูประจำโรงเรียนฯ เผยว่าหลักสูตรระดับก่อนวัยเรียนครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ ศิลปะ สังคม วิทยาศาสตร์ และภาษา ตัวอย่างเช่นชั้นเรียนดนตรีที่สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทเพอร์คัชชัน (percussion) ซึ่งช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสและสมาธิ ทั้งยังดีต่อพัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเจิงเชี่ยนหลาน ครูอีกคนเผยว่าชั้นเรียนทำขนมเป็นวิชาหนึ่งของหลักสูตรปวช. ซึ่งแต่ละปีมีการกำหนดงานตัวอย่าง 3-4 รายการ ช่วยให้นักเรียนรู้ว่างานแต่ละอย่างต้องการทักษะความสามารถอะไร ส่วนครูจะช่วยดูว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถอะไร เพื่อเตรียมความพร้อมทางอาชีพให้พวกเขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง