รีเซต

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจอืนของบล.-ผู้ทำธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจอืนของบล.-ผู้ทำธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทันหุ้น
21 พฤษภาคม 2565 ( 10:58 )
23
ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจอืนของบล.-ผู้ทำธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าววันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine* รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม

 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีการปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยแนวทางประการหนึ่งคือการขยายการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจมีมูลค่าที่สูง หรือมีความเสี่ยงสูง หรืออาจเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อฐานะการเงิน ระบบการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนและความเชื่อมั่นในตลาดทุน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้เลยหากเข้าเงื่อนไข ขณะที่การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) ต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงเริ่มประกอบธุรกิจได้

 

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหลักการในการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ประกาศที่ปรับปรุงให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้า และความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม และปรับลดจำนวนประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามโครงการ Regulatory Guillotine โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถประกอบธุรกิจอื่นได้เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทได้รับใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 

(1) หากการประกอบธุรกิจอื่นมีมูลค่าเงินลงทุนไม่สูง มีระบบงานและเงินกองทุนรองรับตามที่กำหนด สามารถทำได้เป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน

 

(2) หากการประกอบธุรกิจอื่นมีมูลค่าเงินลงทุนที่สูงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามความมีนัยสำคัญ ได้แก่ กรณีแรก อนุญาตเป็นการทั่วไป โดยมีเงื่อนไข ให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งข้อมูลการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อ ก.ล.ต. ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ และกรณีที่สอง ซึ่งระดับความมีนัยสำคัญสูงกว่า บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขออนุญาตคณะกรรมการกำกับตลาดทุนก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ 

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=805  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thanatip@sec.or.th หรือ kornwara@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

 

หมายเหตุ:

*Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนโดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง