รีเซต

มติเลือก “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” นั่งตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

มติเลือก “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” นั่งตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2567 ( 21:12 )
47
มติเลือก “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” นั่งตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญ  วันนี้ (10 ม.ค.)  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าว  ว่าตามที่วุฒิสภา ในคราวการประชุมครั้งที่ 1  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันอังคารที่ 12  ธันวาคม 2566   ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ตามมาตรา 4 (2) ประกอบมาตรา 12 วรรคแปด   แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน คือ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และให้สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว ประชุมร่วมกับ 1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2. นายปัญญา อุดชาชน 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน 5. นายจิรนิติ หะวานนท์ 6. นายนภดล เทพพิทักษ์ 7. นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และ 8.นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ    ซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ทั้งนี้เพื่อจักได้ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปนั้น


วันนี้ (10 ม.ค.)  ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบ จากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้มีมติเลือกนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ    เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิภา   เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประวัติของนายนครินทร์ จบรัฐศาสตรบัณฑิต  (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาควิชาประวัติศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PH.D. (INTERNATIONAL  STUDIES)  WASEDA UNIVERSITY,ประเทศญี่ปุ่น


ด้านการทำงาน เคยเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 ก.พ.2547 - 31 ม.ค. 2553) , สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2549 - 2550), กรรมการอื่นใดในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (2551 - 1 ก.ย. 2554)  , รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 พ.ค. 2553 - 14 ก.ย. 2554)  , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (28 เม.ย.2554)  , รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (15 ก.ย.2554 - 31 ม.ค. 2557) , กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านการเมือง) (13 ส.ค.2557)

 , รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 ก.พ.2557 - 16 ต.ค. 2558) , กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (4 พ.ย.2557)

, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่วันที่16 พ.ย.2558 )

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง