รีเซต

ครม.อนุมัติงบกลาง 395 ล้าน ปรับปรุง-ซ่อม ร.ร.สังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ

ครม.อนุมัติงบกลาง 395 ล้าน ปรับปรุง-ซ่อม ร.ร.สังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ
มติชน
12 กรกฎาคม 2565 ( 13:46 )
33
ครม.อนุมัติงบกลาง 395 ล้าน ปรับปรุง-ซ่อม ร.ร.สังกัดสพฐ.ที่ประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรอบวงเงิน 395 ล้านบาท จำนวน 1,071 รายการ ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก 67 จังหวัด

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2565 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประสบภัยธรรมชาติจำนวนมาก มีทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นไม่มีความพร้อมในการใช้งาน และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการใช้สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน และสร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน และหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สพฐ.ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางมาดำเนินการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติให้กลับสู่สภาพปกติอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง