รีเซต

สิทธิประกันสังคม 2565 กับคำถามที่พบบ่อย "กรณีว่างงาน"

สิทธิประกันสังคม 2565 กับคำถามที่พบบ่อย "กรณีว่างงาน"
NewsReporter
25 พฤษภาคม 2565 ( 11:33 )
5.2K
สิทธิประกันสังคม 2565 กับคำถามที่พบบ่อย "กรณีว่างงาน"

สิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนพึงรับรู้ไว้ เพราะเราต้องส่งเงินสมทบทุกเดือนโดยนายจ้างจะเป็นคนหักจากเงินเดือนเพื่อไปนำส่งร่วมกับเงินอีกส่วนที่นายจ้างจะสมทบเพิ่มให้ด้วย แม้ประกันสังคมจะมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้แล้ว แต่ประกันสังคมเป็นเรื่องที่มีข้อข้องใจจากผู้ประกันตนมากมายทีเดียว วันนี้ TrueID ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย ในส่วน "กรณีว่างงาน" ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกันตน อ่านให้ครบ แล้วจะหายสงสัยได้ทั้งหมด

 

คำถามที่พบบ่อย ประกันสังคม "กรณีว่างงาน"

 

ผู้ประกันตนออกจากงานจะได้รับสิทธิอะไรจากประกันสังคมบ้าง

 • ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน หลังจากออกจากงานใน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงานทั้งกรณีลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถรับเงินสะสมชราภาพคืนได้

หากผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิว่างงานแล้ว จะได้รับเงินอย่างไร

 • สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนประมาณ 5-7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

 

สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีใดบ้าง 

 • มี 4 กรณี ดังนี้

1. เมื่อกลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกครั้ง โดยจะงดจ่ายเงินว่างงานตั้งแต่วันแรกที่กลับเข้ามาทำงาน

2. ปฏิเสธการทำงานหรือปฏิเสธการฝึกงาน

3. ไม่ไปรายงานตัวตามที่สำนักงานจัดหางานนัดหมายไว้

4. ต่างชาติ และ ต่างด้าว ที่หลักฐานการได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยสิ้นสุดลง

 

หากต้องการติดตามเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบ e-Service.doe.go.th ของผู้ประกันตน ต้องดำเนินการอย่างไร

 • กรณีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนว่างงานในระบบ e-Service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน ซึ่งไม่ได้กรอกที่ตั้งของสถานประกอบการที่ใช้ในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ แต่ระบุที่ตั้งสถานที่ทำงานเป็นที่อื่นในระบบ ดังนั้นในการติดตามเรื่อง ให้ผู้ประกันตนตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ตั้งสถานที่ทำงานที่ผู้ประกันตนระบุในระบบ

 

หากผู้ประกันตนไม่ได้แนบบัญชีธนาคาร ต้องนำส่งเอกสาร สปส.พื้นที่ใด หรือหน้าระบบ web กรมการจัดหางาน ถ้าไม่แนบบัญชีธนาคารระบบจะยอมให้ขึ้นทะเบียนสำเร็จหรือไม่

 • สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานสำเร็จได้โดยยังไม่ได้แนบไฟล์บัญชีธนาคาร แต่ต้องแนบไฟล์บัญชีธนาคารในระบบ ภายใน 14 วันหลังจากขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว

 

กรณีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิเงินว่างงาน ระบุ ให้ไปรับเงินที่ สปส. แต่ผู้ประกันตนไปอยู่ที่จังหวัดอื่น หรือกลับภูมิลำเนาแล้ว ไม่ได้อยู่ใกล้สถานประกอบการ จะต้องดำเนินการอย่างไร

 • แนะนำให้ติดต่อกับสปส.ที่ระบุให้ไปรับเงินก่อน เพื่อหาช่องทางหรือวิธีในการขอรับเงินผ่านช่องทางอื่นต่อไปหรือหากติดต่อสปส.ที่ระบุให้ไปรับเงินไม่ได้ ให้ติดต่อสปส.พื้นที่สะดวก เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้

 

หากผู้ประกันตนลาออกจากงานและสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เรียบร้อยแล้วยังสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้หรือไม่

 • ผู้ประกันสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) หรือที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่ง ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน และรายงานตัวตามตารางนัด

 

ผู้ประกันตนสามารถรายงานตัวว่างงานผ่านช่องทางใดได้บ้าง

1. ผู้ประกันตนคนไทย สามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) และสำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่ง

2. ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่ง และรายงานตัวตามตารางนัด

 

ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร 

 • ผู้ประกันตนติดต่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัวได้ที่สำนักงานจัดหางานที่ผู้ประกันตนรายงานตัว

 

ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้หรือไม่

 • สำหรับผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้ แต่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่ง และรายงานตัวตามตารางนัด

 

ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน

 • เงินชดเชยกรณีว่างงานตัดจ่าย แต่ละงวดไม่เท่ากันนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันในรอบ การนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน โดยจะจ่ายให้ครบตามสาเหตุที่แจ้งออกของผู้ประกันตน - กรณีลาออก ได้เงิน ชดเชย 90 วัน อัตราร้อยละ 30% - กรณีเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 180วัน อัตราร้อยละ 50%

 

หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงานจะต้องดำเนินการอย่างไร

 • ให้นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่ยื่นเรื่องไว้

 

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างจะต้องทำอย่างไร

 • แนะนำติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรสายด่วน1546

 

สาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้ 

 • จ่ายเงินสมทบไม่ครบหลักเกณฑ์เงื่อนไข , ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน , ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทำความผิด , อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป

 

ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่ 

 • ไม่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้

 

หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทำอย่างไร

 • หากตรวจสอบแล้วพบว่านายจ้างแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้นายจ้างติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากผู้ประกันตนแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนว่างงานไว้

 

หากขึ้นทะเบียนว่างงานล่าช้าเกิน 30 วัน จะสามารถยื่นเรื่องได้หรือไม่ 

 • สามารถยื่นเรื่องได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ว่างงานและยังไม่ได้มีการกลับเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่

 

หากไม่สามารถรายงานตัวว่างงานตามนัดได้จะต้องทำอย่างไร

 • สามารถไปรายงานตัวได้ก่อนหรือหลังวันนัดได้ไม่เกิน 7 วัน นับรวม เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

   

 

ข้อมูล ประกันสังคม

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง