รีเซต

เคาะ 4 มาตรการช่วย "สถานประกอบการ" รับผลกระทบ "โควิด-19"

เคาะ 4 มาตรการช่วย "สถานประกอบการ" รับผลกระทบ "โควิด-19"
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 15:26 )
394
เคาะ 4 มาตรการช่วย "สถานประกอบการ" รับผลกระทบ "โควิด-19"

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการ รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน- เมื่อวันที่ 8 เมษายน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยในส่วนของ กพร. ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการอยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 รวม 4 มาตรการ

 

นายธวัช กล่าวว่า สำหรับ 4 มาตรการ ได้แก่

  • มาตรการที่ 1 ลดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผ่านการรับรองความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง จากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ลดลงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
  • มาตรการที่ 2 ขยายเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมลูกจ้างระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 จากเดิมต้องยื่นรับรองหลักสูตรเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น เป็นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น
  • มาตรการที่ 3 ขยายเวลาการประเมินเงินสมทบ ประจำปี 2562 จากเดิม กำหนดต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  • มาตรการที่ 4 ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการเป็นเวลา 6 เดือน (พักชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563) โดยเริ่มชำระหนี้ในเดือนตุลาคม 2563

 

ทัังนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2643 6039 หรือสายด่วน 1506 กด 4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง