สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
มติชน
19 มิถุนายน 2564 ( 11:51 )
8
สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า สำนักงาน กกพ. เปิดให้บุคคลจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ อาทิ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน

 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไรทางธุรกิจ และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1) สัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 40 บริบูรณ์และ 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่
16 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้มีกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน จะพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากเมื่อครบกำหนดสามปีในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในการนี้สำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน และนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง