รีเซต

ชลประทานเตรียมรับน้ำหลาก 5จังหวัดลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

ชลประทานเตรียมรับน้ำหลาก 5จังหวัดลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
มติชน
27 มิถุนายน 2563 ( 12:03 )
28
ชลประทานเตรียมรับน้ำหลาก 5จังหวัดลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวขณะลงพื้นที่และติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ว่า สถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร และนครพนม มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 61 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 157 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 41% ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2562 กว่า 9 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 229 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 13 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 54 % ของความจุอ่างฯ จังหวัดยโสธร 3 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 16 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 25% ของความจุอ่างฯ จังหวัดอำนาจเจริญ 4 อ่าง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 23% ของความจุอ่างฯ จังหวัดมุกดาหาร 21 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 44 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 45% ของความจุอ่างฯ และจังหวัดนครพนม 20 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 18 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 32% ของความจุอ่างฯ

 

สำหรับสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี – มูล ไว้ 8 แนวทาง ประกอบด้วย 1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการการบริหารจัดการน้ำ 2. ตรวจสอบสภาพอาคารในลำน้ำสายหลัก คันพนังกั้นน้ำ รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3. ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4. บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

และ 5.จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงเกิดความเสียหายในวงกว้าง 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 7. เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และ 8. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 6 และ สำนักงานชลประทานที่ 8 ที่อยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี

 

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร อาทิ โครงการระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 7 สาย ความยาวรวม 20.60 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทานประมาณ 13,030 ไร่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลบ.ม./วินาที และเก็บกักน้ำได้ประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่

ปัจจุบันมีผลงานคืบหน้าไปแล้วประมาณ 45% โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นการวางระบบท่อส่งน้ำจำนวน 5 สาย รวมความยาว 16.340 กม. อัตราการส่งน้ำสูงสุด 1.237 ลบ.ม./วินาที พื้นที่ชลประทานประมาณ 3,190 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง