รีเซต

บอร์ดBBLเคาะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี66 ที่ 5 บาท/หุ้น วันที่10 พ.ค.67

บอร์ดBBLเคาะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี66 ที่ 5 บาท/หุ้น วันที่10 พ.ค.67
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 22:17 )
37
บอร์ดBBLเคาะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี66 ที่ 5 บาท/หุ้น วันที่10 พ.ค.67

#BBL#ทันหุ้น-บอร์ดBBLปันผลงวดครึ่งหลังปี66 ที่ 5 บาทต่อหุ้น XD วันที่ 23 เม.ย.จ่าย 10 พ.ค.67 รวมปี66 ปันผลหุ้นละ 7 บาท 

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่2/2567เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ได้มีมติดังต่อไปนี้

 

1. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี2566 สําหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกําไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)  23 เม.ย. 2567กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่24เมษายน 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง