รีเซต

การกู้ยืม กยศ: การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

การกู้ยืม กยศ: การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
TrueID
5 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:43 )
244
การกู้ยืม กยศ: การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม และเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงบรรเทาความเดือดร้อนด้วยช่องทางต่างๆ วันนี้ trueID news จะพาไปรู้จักอีกช่องทางที่ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน

 

 

การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ดังนี้

 

เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (หากเคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อน จะต้องชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนยื่นขอผ่อนผัน และรักษาสถานะการชำระหนี้ที่เป็นปกติไว้จนกระทั่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิในการผ่อนผัน)

 

1. เป็นผู้ไม่มีรายได้

  • การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ข้อ 1 เป็นผู้ไม่มีรายได้ ...คลิก

2. เป็นผู้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 8,008 บาท

  • การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ข้อ 2 มีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาท ต่อเดือน...คลิก

3. กรณีผู้กู้ยืมเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ 

ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายรุนแรง จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงครามหรือจลาจล ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณภัยต้องเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดเขตประสบภัยพิบัติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจังหวัด และมีหลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริงภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

สำหรับกรณีที่ 1 2 และ 3 สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 1 ปี รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะยกเว้นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

  • การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ข้อ 3.ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงครามหรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก

4. กรณีเป็นผู้มีรายได้ถดถอย 

ต้องเป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย หักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และเมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืนกองทุนในปีนั้นมาเฉลี่ยเป็นรายเดือน แล้วมีเงินเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท

  • การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ข้อ 4. ผู้ที่มีรายได้ถดถอย รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก

5. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ 

ต้องเป็นผู้มีรายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการแล้ว เหลือไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน กรณีชราภาพ ได้แก่ บิดา มารดา อายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้ กรณีป่วย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้สืบสันดาน ซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กู้ยืมซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรังดังกล่าวตามประกาศที่กองทุนกำหนด และพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพตามประกาศที่กองทุนกำหนด

  • การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ข้อ 5.ผู้ที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ...คลิก

     สำหรับกรณีที่ 4 และ 5 ให้ผู้กู้ยืมทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนั้นต้องมีลายมือชื่อผู้ค้ำประกันให้ความยินยอมให้ผ่อนผันด้วย โดยผู้กู้ยืมเงินยอมรับเงื่อนไขใหม่ในการชำระเงินคืนกองทุน ดังนี้
1. ขยายระยะเวลาในการชำระเงินคืน / ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
   - มูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม
   - เกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 2 แสน ขยายไม่เกิน 2 เท่า
   - เกิน 2 แสน ขยายไม่เกิน 2.5 เท่า
2. ชำระหนี้เป็นรายเดือน
3. หากผิดนัดชำระหนี้การขยายเวลาสิ้นผล ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม และเสียเบี้ยปรับร้อยละ 1.5/เดือน ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • กยศ./กรอ. 202/62 แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน และกยศ./กรอ. 203/62 หนังสือรับรองผู้กู้ยืมเงิน..คลิก 
  • บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงิน ผู้มีรายได้ถดถอย หรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ...คลิก

วิธีการ : ยื่นคำขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้

สถานที่ติดต่อ : ติดต่อขอผ่อนผันได้ด้วยตนเอง ได้ที่ Mobile Application "กยศ. Connect" และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

 

 

 

ข้อมูล: https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548649297

ภาพโดย Ikhlas Sabilly จาก Pixabay 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง