รีเซต

เช็กเลย กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานรวมกลุ่ม 200-300 คน

เช็กเลย กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานรวมกลุ่ม 200-300 คน
TNN ช่อง16
7 มกราคม 2564 ( 11:11 )
167
เช็กเลย กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานรวมกลุ่ม 200-300 คน

วันนี้ (7ม.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรณีที่มีการประชุม สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมเกิน 300 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย รายละเอียดประกอบด้วย 1. ลักษณะงาน/กิจกรรม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น งานสัมมนา รูปแบการจัดงาน/กิจกรรมเป็นอย่างไร เช่น การจัดบูธแสดงผลงาน การรับประทานอาหาร การมอบรางวัล 2. จำนวนผู้ร่วมงาน และพื้นที่ในการจัดงาน 3. วัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม 4. ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ และผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน 5. มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6. แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงาน และภาพถ่าย (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2 ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรมทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคคิดต่อและเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาหนังสือถึงสำนักอนามัย

ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 1. สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 2. สำนักอนามัยมีหนังสือแจ้งผู้จัดงาน/จัดกิจกรรมทราบผลการพิจารณาแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค 3. สำนักงานเขตพิจารณาลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ในวัน เวลา และสถานที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรม

สำหรับตัวอย่างมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย

1. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จัดและผู้ร่วมงานก่อนการเข้างาน จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หากมีอาการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานกิจกรรม และพิจารณาใช้ web base : bkkcovid 19.bangkok.go.th ในการคัดกรอง

2. ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรืออัตราส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ภาครัฐกำหนด

4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ

5. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ

6. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ หากเป็นสมุดลงทะเบียนให้ผู้จัดงานเก็บสมุดลงทะเบียนหลังการจัดงาน/กิจกรรมหลังการจัดงานเป็นระยะเวลา 60 วัน

7. ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง เช่น มือจับ ราวบันได

8. จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.1% เช่น ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม เป็นต้น และจัดให้มีน้ำและสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

9. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและถังรองรับไว้ภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และรวบรวมเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี

10. หากสถานที่จัดงาน/กิจกรรมเป็นห้องปรับอากาศ ต้องมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

11. กรณีที่มีการจัดบริการอาหาร ควรจัดในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น การจัดอาหารว่างแบบกล่อง การจัดอาหารชุดเดี่ยว เป็นต้น
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง