เช็กก่อนเดินทาง! ทางหลวงน้ำท่วมสูง ยังสัญจรไม่ได้ 26 เส้นทาง

เช็กก่อนเดินทาง! ทางหลวงน้ำท่วมสูง ยังสัญจรไม่ได้ 26 เส้นทาง
TNN ช่อง16
23 ตุลาคม 2564 ( 12:01 )
33
เช็กก่อนเดินทาง! ทางหลวงน้ำท่วมสูง ยังสัญจรไม่ได้ 26 เส้นทาง

วันนี้( 23 ต.ค.64) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (23 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นครราชสีมา, นครนายก, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 66 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 40 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

- น้ำท่วมสูง 19 สายทาง

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง 

- ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/ ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง ดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 -1+619)

3. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมือง, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+800 ถึง 3+900)

4.สายทาง ชย.3003 แยก ทล. 202 (กม.ที่ 124+200)  -แยก ทล. 2065 (กม.ที่ 6+997) อำเภอเมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+450 ถึง 4+900)

5.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

6. สายทาง ชย.5041 แยก ทช. ชย.3003 (กม.ที่ 7+970) - แยก ทล.202 อำเภอคอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 52 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 3+700)

7. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

8. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 6+600)

9. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

10. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 95 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+600 ถึง 4+200)

11. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

12. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900 ถึง 2+100)

13. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

14. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

15. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

16. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี  สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+070 ถึง 3+365)

17. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 13 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

18. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

19. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 7+300)

20. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 - แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่  1+300 ถึง 2+500)

21. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

22. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+563)

23. สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 - บ้านหนองไก่เหลือง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่  4+885 ถึง 4+915)

24. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000 ถึง 25+000)

25. สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 – บ้านสลอบ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 ถึง 2+300)

26.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 197+000)  - บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600 ถึง 11+650) 

ทช.ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะรายงายให้รับทราบเป็นระยะ ๆ

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจะเร่งดำเนินการซ่อมแซม ฟื้นฟูให้เส้นทางกลับมาใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
ข้อมูลจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

ภาพจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง