รีเซต

เปิดขั้นตอน "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลดค่าไฟสูงสุด 315 บาท/เดือน

เปิดขั้นตอน "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลดค่าไฟสูงสุด 315 บาท/เดือน
Ingonn
4 ตุลาคม 2564 ( 12:49 )
6.8K
1
เปิดขั้นตอน "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลดค่าไฟสูงสุด 315 บาท/เดือน

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 นอกจากนั้นได้สิทธิ "ค่าไฟฟรี" หากใช้ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าไฟทั้งหมด

 

 

วันนี้ TrueID จึงเปิดขั้นตอนเฉพาะ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับผู้ที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ให้เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้สิทธิในรอบบิลถัดไป โดยเงินที่จะคืนมาให้นั้นจะมาในรูปแบบของการจ่ายเข้า e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 18 ของเดือนซึ่งสามารถกด ATM ได้

 

 


เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564"

 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

 


2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

 


3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

 


4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

 


5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

 


6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2565

 

 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

 

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน กันยายน 2565

 

 

 

ช่องทางการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้านครหลวง

 

1.เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

2.ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน 

 

 

ขั้นตอนการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" ผ่านเว็บไซต์

 

1.เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

 

2.กรอกรายละเอียด เช่น รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า)  , บัญชีแสดงสัญญา , ชื่อ - สกุล , ที่อยู่ , หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบอร์โทรศัพท์ และ Email

 

 

3.กดที่คำว่า "ลงทะเบียน" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 

ช่องทางการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

1.เข้าเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ และอ่านเงื่อนไข พร้อมกดยอมรับเงื่อนไข

 


2.กรอกรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า , รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า , บิลประจำเดือน , จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

 


3.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับ เพื่อแก้ไข หากถูกต้องแล้ว กด บันทึกข้อมูล

 


4.บันทึกข้อมูลสำเร็จ

 

 

กรณีทีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 และการไฟฟ้านครหลวง โทร.1130

 

 

 

 

 

สำหรับผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคม จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิยายน 2564 เป็นต้น (ช้าสุด 18 ธันวาคม 2564) โดยได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธินี้

 

 

ข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) , การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง