รีเซต

อย่าหาทำ! ข้อห้ามก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.

อย่าหาทำ! ข้อห้ามก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
Oopsoi5
18 ธันวาคม 2563 ( 11:28 )
974
อย่าหาทำ! ข้อห้ามก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.

อีกเพียง 2 วัน ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ ซึ่งคนไทยทุกคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกอบจ. และ ส.อบจ. รวมทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเฟ้นหาผู้ที่กุมหัวใจชาวท้องถิ่นมาบริหารงานจังหวัด

กกต. เร่งรณรงค์ให้คนกลับบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ โดยเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาอยู่ หรือทำงานใน กทม. กลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ภายในภูมิลำเนาของตนเอง ภายใต้แนวคิด "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" โดยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม และตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญในระหว่างจะมีการเลือกตั้งนั้นก็คือ"ข้อห้าม" ในวันนี้ trueID news จะพาไปดูว่ามีอะไรที่เราไม่ควรทำบ้าง

 

การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ห้ามมิให้

 

  1. ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน
  2. ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก้บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
  3. ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
  4. ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
  5. ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
  6. ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
  7. ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
  8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนน เลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
  9. ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า ผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  10. ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง