รีเซต

PSL ลงทุน 686 ลบ. ซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ

PSL ลงทุน 686 ลบ. ซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ
ทันหุ้น
11 มิถุนายน 2567 ( 17:21 )
12
PSL ลงทุน 686 ลบ. ซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ

#PSL #ทันหุ้น - บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL แจ้งการทำรายการซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ กล่าวคือ M. V. WESTERN PANAMA โดยบริษัท พรีเชียส แมริ โกลด์ พีทีอี ลิมิเตค บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 

วันที่ทำรายการ : เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567ผู้ซื้อได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงซื้อขายเรือกับผู้ขาย

รายละเอียดของเรือ: เรือ M.V. WESTERN PANAMA

ประเภทของเรือ เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ขนาดระวางบรรทุก 39,260 เดทเวทตัน

ประเทศที่สร้าง จีน

ปีที่สร้าง 2558

ธง จะจดทะเบียนเป็นธงสิงคโปร์เมื่อได้รับมอบเรือ

กำหนดการรับมอบเรือ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31สิงหาคม 2567

 

วัตถุประสงค์: ตามนโยบายการปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือบริษัทฯ โดยการขายเรือที่มีอายุมากและทดแทนด้วยการซื้อเรือที่มีอายุน้อยกว่า หลังจากการซื้อและรับมอบเรือลำดังกล่าว รวมถึงเรือจำนวน 4ลำที่ได้สั่งต่อใหม่ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับมอบ (ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศก่อนหน้านี้) กองเรือของบริษัทฯ จะมีเรือจำนวน 42 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,908,529 เดทเวทตัน

ผู้ขาย: ผู้ขายเรือเป็นบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ

 

ราคาซื้อเรือ: ราคาซื้อเรือเป็นเงิน 18.60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 686.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาด

แหล่งเงินทุน: จากเงินสดที่มีอยู่ และ/หรือ จากวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ปัจจุบัน

 

เงื่อนไขในการชำระเงิน: เงินมัดจำร้อยละ 10ของราคาซื้อเรือจะถูกโอนเข้าบัญชีร่วมของตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย และผู้ซื้อจะโอนเงินงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 90 เข้าบัญชีร่วมของตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขายภายใน 3 วันทำการ ธนาคารก่อนวันกำหนดส่งมอบเรือ ทั้งนี้ เงินมัดจำพร้อมกับเงินงวดสุดท้ายจะถูกโอนให้แก่ผู้ขายเมื่อส่งมอบเรือ

 

มูลค่ารวมของรายการ: ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปีดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การคำนวณขนาดของรายการมีดังนี้

 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ซื้อเท่ากับ 18.60 ล้านเหรียญสหรัฐ= 686.17 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.89 1 บาท /1เหรียญสหรัฐ)/มูลค่ารวมของสินทรัพย์* = 24,897.91 ล้านบาท = ประมาณ ร้อยละ 2.76 *จากงบการเงินรวมสอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

 

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ไม่เข้าข่ายการเปิดเผยรายการใดๆ ตามประกาศตลาดหลักทรัพข์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนขนาดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

 

มูลค่ารวมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา (รวมรายการข้างต้นแล้ว มีขนาดประมาณร้อยละ 26.07ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ กำลังจัดส่งหนังสือตามบัญชี 1 และ บัญชี 2 (ตามประกาศการเปีดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)แจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์ายการก่อนหน้านี้ รวมมีขนาคของรายการร้อยละ 23.31 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการล่าสุดนี้ มีขนาครายการเท่ากับร้อยละ 2.76 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้น รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการล่าสุดนี้ จึงยังไม่เข้าข่ายการเปิดเผยรายการใด ๆตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง