รีเซต

JKN เผยจนท.พิทักษ์ทรัพย์กำหนดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน 24 มิ.ย.67

JKN เผยจนท.พิทักษ์ทรัพย์กำหนดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน 24 มิ.ย.67
ทันหุ้น
23 พฤษภาคม 2567 ( 09:49 )
1
JKN เผยจนท.พิทักษ์ทรัพย์กำหนดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน 24 มิ.ย.67

#JKN #ทันหุ้น-บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนตามความในมาตรา 90/17 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรมหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2567 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

 

1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ

2. การเสนอชื่อผู้ทําแผน

3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้

4. การลงมติเลือกผู้ทําแผน

5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

เจ้าหนี้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 23 เมษายน 2567) โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคําขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทําแผนพร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดทางเว็บไซด์กรมบังคับคดี reorg-service.led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือตามแบบพิมพ์ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ ทั้งนี้ ในวันที่ประชุมเจ้าหนี้อาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง