รีเซต

จับตาประชุม ครม.วันนี้ ออกกฎหมายพักโทษ-แผนช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล

จับตาประชุม ครม.วันนี้ ออกกฎหมายพักโทษ-แผนช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล
TNN ช่อง16
10 ตุลาคม 2566 ( 11:26 )
290
จับตาประชุม ครม.วันนี้ ออกกฎหมายพักโทษ-แผนช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล


การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมแทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เนื่องจากนายกฯ ยังอยู่ระหว่งการปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-12 ต.ค. 66

          

สำหรับวาระที่น่าสนใจ คือ ที่ประชุมครม. รับทราบรายงานการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล หลังมีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส

          

รวมไปถึงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน จากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย


นอกจากนี้ ต้องจับตาการพิจารณาของ ครม.ในการให้ความเห็นชอบออกกฎหมายพักโทษ และอภัยโทษเป็นการทั่วไป ซึ่งมีประเด็นว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ 1 ปี ซึ่งอาจจะได้รับอานิสงส์จากการออกกฎหมายดังกล่าวนี้ด้วยหรือไม่


ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามวาระการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆ เพิ่มเติม เช่นเดียวกับข้าราขการการเมืองในตำแหน่งที่ว่างอีกหลายตำแหน่ง

          - นายภูมิธรรม รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุม ครม. ซึ่งกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 35 คน โดยมีนายภูมิธรรม เป็นประธานคณะกรรมการฯ

          - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะนำข้อเสนอของกลุ่มพีมูฟ ที่เรียกร้องด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากร ที่อยู่อาศัย ชาติพันธุ์และสิทธิสถานะ รัฐสวัสดิการ การกระจายอำนาจ จนถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย เข้าหารือต่อที่ประชุม ครม. และแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่


          - กระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

          - กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง และค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง

          - กระทรวงการคลัง เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569

          - กระทรวงพาณิชย์ เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

          - กระทรวงพาณิชย์ เสนอการขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์เพิ่มเติม ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการลงนามความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีก จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการลงนามพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร ด้านการสัตวแพทย์และการปกป้องพืช เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้ง จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

          - กระทรวงมหาดไทย เสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่า 1 ปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ

          - กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขอให้รัฐบาลสาธารณรัฐซูรินาม ขอปรับเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูรินามประจำสาธารณรัฐอินเดีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

          - กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียครั้งที่ 23

          - กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสาธารณสุขเข้าที่ประชุม ครม.อีกครั้ง หลังจากที่ถูกตีกลับโผแต่งตั้งเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากติดเรื่องคุณสมบัติ

          - กระทรวงสาธารณสุข เสนอที่ประชุม ครม. แนวทางเพิ่มจำนวนพลเมือง ส่งเสริมการมีบุตร พร้อมดันเป็นวาระแห่งชาติ

          - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอการปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          - สภากาชาดไทย เสนอขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

          - กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน)

          - ร่างพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ. ... การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 วรรคสอง


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง