รีเซต

ศอ.บต. เผย พบเด็กชายแดนใต้ ขาดโภชนาการเรื้องรัง มากกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศ

ศอ.บต. เผย พบเด็กชายแดนใต้ ขาดโภชนาการเรื้องรัง  มากกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศ
มติชน
17 กรกฎาคม 2564 ( 15:45 )
36
ศอ.บต. เผย พบเด็กชายแดนใต้ ขาดโภชนาการเรื้องรัง  มากกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศ

ศอ.บต.”เผย”พบเด็กชายแดนใต้”ขาดโภชนาการเรื้องรัง” น่าตกใจ มากกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศ นราธิวาสครอง”แชมป์”

 

 

วันที่ 17 ก.ค. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

พลเรือตรี สมเกียรติ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UNICEF) วิจัยสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะและโภชนาการเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภาวะเตี้ย แคระ แกร็น มากกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศ 2-3 เท่า

พลเรือตรี สมเกียรติ เปิดเผยว่าพบว่า จ.นราธิวาส มีค่าเฉลี่ยของเด็กแคระแกร็นสูงร้อยละ 29 ปัตตานี ร้อยละ 19.3 และ จ.ยะลา ร้อยละ 21.3 ซึ่งอัตราเฉลี่ยภาวะเด็กแคระแกร็นในประเทศมีเพียงร้อยละ 10.5 เท่านั้น จึงบ่งบอกได้ว่า เด็กในพื้นที่มีภาวการณ์ขาดโภชนาการเรื้อรัง มีภาวะผอม และมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ”

 

 

“ศอ.บต. จึงเสนอช่วยเหลือเด็กเล็กในพื้นที่ โดยสนับสนุนเงินช่วยเลี้ยงดู เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐบาล จำแนก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กแรกเกิดไม่เกิน 2 ปี มี 19,000 คน สนับสนุนเงินช่วยเลี้ยงดูเพิ่มรายละ 400 บาท และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีไม่เกิน 6 ปี ประมาณ 27,000 คน สนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือค่าอาหารเช้า คนละ 300 บาท พร้อมสนับสนุนวิตามินรวม (MPV) เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาร่างกายและสมอง แก่เด็กในพื้นที่ 46,000 คน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง