รีเซต

“อนุชา” ลงพื้นที่พบปะ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพัทลุง” เน้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

“อนุชา” ลงพื้นที่พบปะ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพัทลุง” เน้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
มติชน
14 กุมภาพันธ์ 2565 ( 14:01 )
30
“อนุชา” ลงพื้นที่พบปะ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพัทลุง” เน้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นภาคใต้พบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พร้อมรับฟังการนำเสนอกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนภาคใต้จังหวัดปัตตานี

 

นายอนุชา กล่าวว่า การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นกลไกในการทำความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญนอกจากการสื่อสารคือต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และสะท้อนข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล เพื่อออกมาตรการในอนาคตให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นเครือข่ายที่ทำหน้าที่สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจ และขยายผล ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

นายอนุชา กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ มีความเปราะบางในหลายๆ ด้าน ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา และร่วมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลไกการสร้างความเข้าใจถือเป็นกลไกที่สำคัญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ควรสื่อสารด้วยความเข้าใจเป็นอันดับแรก ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อาจหยิบยกเรื่องราวในพื้นที่เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เห็นภาพและเข้าใจอย่างแท้จริง ในการแก้ปัญหา เพราะจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ทั่วถึงกว้างขวาง และทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สั่งการให้จัดทำโครงการและมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ได้เผชิญความท้าทายกับปัญหาหลายด้าน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกเผชิญปัญหานี้ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันตนเอง และเข้าใจถึงการดำเนินงานของรัฐบาล คือ การสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงประเทศชาติ” นายอนุชา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง