รีเซต

หมอใจสุดประเสริฐ บริจาคที่ดินให้ รพ.น่าน

หมอใจสุดประเสริฐ บริจาคที่ดินให้ รพ.น่าน
77ข่าวเด็ด
30 กรกฎาคม 2563 ( 04:53 )
375
หมอใจสุดประเสริฐ บริจาคที่ดินให้ รพ.น่าน

จังหวัดน่าน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน บริจาคที่ดินให้โรงพยาบาลน่าน เพื่อการสาธารณะประโยชน์

ข่าววันนนี้ น่าน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน และเป็นตัวแทนรับมอบโฉนดที่ดิน จาก นายแพทย์คณิต​ ตันติศิริวิทย์​ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน​

ที่ได้บริจาคและได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน​ 5 ​ไร่​ 40.6​ ตารางวา​ ริมแม่น้ำน่าน​ ฝั่งอำเภอภูเพียง ​(ตรงข้าม​โรงพยาบาลน่าน)​ ให้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลน่าน​ เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย​ในกิจการของโรงพยาบาลน่าน

นายแพทย์ คณิต ตันติศิริวิทย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน “นายแพทย์ผู้ไม่เคยเป็นคนพิเศษ แต่เป็นที่รักของประชาชนที่มารับการรักษาทุกคน” ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2543

นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2490 ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร สมรสกับ นางแสงอรุณ ตันติศิริวิทย์ มีธิดา 2 คน คือ คุณนวลนิตย์ ตันติศิริวิทย์ และคุณนิชนันทน์ ตันติศิริวิทย์

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ฝึกอบรมด้านเวชกรรมสังคม (Urban Health) จาก London School of Public Health ฝึกอบรมด้านฝังเข็มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อบรมหลักสูตร TOM จากประเทศสวีเดน อบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ.2521 นายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน และเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2537 จนเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ด้านการครองตน เป็นคนสมถะ แต่งตัวเรียบง่าย ใช้จ่ายประหยัดเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลน่าน ไม่เคยทำคลินิก เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของราชการ ไม่ยอมรับผลประโยชน์หรือของกำนัลส่วนตัวและไม่รับค่าตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นผู้เสียสละ มีเมตตาสูงและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

รับอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่กันดารที่สุดแทนผู้อื่น เป็นผู้มีอารมณ์ขันทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียดและผู้ป่วยได้รับความผ่อนคลายมาก ในฐานะผู้บริหารไม่ใช้สิทธิพิเศษใดๆ ให้ตนเองและครอบครัวตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับล่างๆ เป็นต้นมา

ปลูกฝังทัศนคติอันดีงามให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่เป็นประจำ บัณฑิตใหม่ที่ปฏิบัติงานใช้ทุนที่จังหวัดน่าน ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สนใจพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการไปอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในโรงพยาบาลน่าน

ด้านการครองคน เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของผู้มีปัญหา ผู้ใต้บังคับบัญชาและรุ่นน้องที่ปฏิบัติงาน ให้ความเสมอภาคและความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน เพราะให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับคนทุกระดับ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

แม้จะอยู่ระดับต่ำกว่าไปพิจารณาเสมอ เป็นที่รักเคารพของผู้ป่วยและคนเมืองน่าน ที่ไม่ได้รักษาคนแต่เรื่องป่วยไข้อย่างเดียว แต่ได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วย การออกงานสังคม แม้จะมีภาระงานรัดตัว ก็จะไปร่วมงานที่รับเชิญประจำ

ด้านการครองงาน เป็นผู้อุทิศตนให้กับงาน สนใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในการเป็นแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชนอีก ๑๑ แห่ง ของจังหวัดน่าน และยังช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนห่างไกล

ในเรื่องบประมาณ สปร. บัตรสุขภาพ งบประมาณรักษาพยาบาลนักเรียนและยังให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้ได้เมื่อคราวจำเป็น ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมตาบอดเป็นผลสำเร็จ ทำโครงการให้มีการผ่าตัดต้อกระจกทุกเดือน

โดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลรับและเอกชน ทำให้โรงพยาบาลน่านเป็นที่ศึกษาดูงานทางด้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จัดตั้งกองทุนศรีสุภรณ์วาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นแพทย์อาสาสมัคร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยในเขตทุรกันดาร

ทางทีมข่าว 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน ขอชื่นชม และเชิดชู นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ ผู้สร้างคุณูปการมากมายเป็นอย่างยิ่งแด่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง