รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสถานะการเงินไทย ล่าสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสถานะการเงินไทย ล่าสุด
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 12:41 )
540
5
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสถานะการเงินไทย ล่าสุด

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห?ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผูู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง