รีเซต

‘เฉลิมชัย’ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง กระทบเกษตรกร

‘เฉลิมชัย’ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง กระทบเกษตรกร
ข่าวสด
25 เมษายน 2564 ( 17:01 )
42
‘เฉลิมชัย’ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงน้ำโขง กระทบเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคเกษตร จากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ตามที่สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ขอให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อการประมง สัตว์น้ำ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศลุ่มน้ำโขง โดยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

 

 

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนบูรณาการแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศแม่น้ำโขง ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรเพื่อนำเสนอต่อรมว.เกษตรและสหกรณ์, เสนอมาตรการบังคับใช้กฏหมายที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศแม่น้ำโขง ที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตร

 

 

เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อมาให้ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา, แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับคณะกรรมการชุดนี้มี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ และนายธนพร ศรียากุล ตัวแทนองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงจังหวัดเลย ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง