เชียงใหม่ประกาศ! ผู้เดินทางมาจากแม่สอด-ปทุมฯต้องกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ประกาศ! ผู้เดินทางมาจากแม่สอด-ปทุมฯต้องกักตัว 14 วัน
TNN ช่อง16
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 06:56 )
29
เชียงใหม่ประกาศ! ผู้เดินทางมาจากแม่สอด-ปทุมฯต้องกักตัว 14 วัน

วันนี้( 16 ก.พ.64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2564เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี  


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และ ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นการระบาดในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 


1. ต้องกรอกข้อมูลลงในระบบ "CM-CHANA" เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ "CM-CHANA" ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 / ชม. 2 แล้วแต่กรณี 

2. ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" 

3. ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ อสม. ผู้นำชุมชนของพื้นที่นั้น ๆ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ฯ ในพื้นที่ ที่จะเดินทางเข้าไปพัก

และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA (ข้อความ SMS ตามเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ) หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131

4. บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ หรือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 


ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณี มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รวมเป็น 3 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและจังหวัดปทุมธานี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง