รีเซต

รู้หรือไม่ ประกันสังคมเปลี่ยน-ย้ายงาน อย่าลืมยื่นสิทธิสงเคราะห์บุตรใหม่

รู้หรือไม่ ประกันสังคมเปลี่ยน-ย้ายงาน อย่าลืมยื่นสิทธิสงเคราะห์บุตรใหม่
TNN ช่อง16
23 พฤศจิกายน 2564 ( 11:37 )
397
รู้หรือไม่ ประกันสังคมเปลี่ยน-ย้ายงาน อย่าลืมยื่นสิทธิสงเคราะห์บุตรใหม่

ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ที่ได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตร เมื่อเปลี่ยนงาน เข้าทำงานที่ใหม่ หรือย้ายมาตรา ผู้ประกันตนจะต้องแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม เพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง แม้จะเคยยื่นรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรแล้ว 


ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมได้ในกรณีดังนี้

1. ลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา 33 และกลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนใหม่

2. เปลี่ยนสถานะผู้ประกันตนจากมาตรา 33 เป็นมาตรา 39 

3. เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่


ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อยื่นสงเคราะห์บุตรคืออะไร

- ผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท/คน -

**สำหรับบุตรชอบที่ด้วยกฎหมายตั้งแต่ แรกเกิด - 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน


เอกสารการยื่นเรื่องสิทธิบุตรคนเดิม มีอะไรบ้าง

1. หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดเอกสาร >>  หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน

2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ประกันตน (พร้อมสำเนา) / หนังสือเดินทาง Passport  กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ  (พร้อมสำเนา)

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของผู้ประกันตน


**รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก**


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง