รีเซต

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
TNN ช่อง16
31 ตุลาคม 2565 ( 15:26 )
57
สถาบันปิดทองหลังพระฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 นายกฤษฎา บุญราช ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มทันตแพทย์ อาสาสมัคร และบุคลากรทางแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จากโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ รวมทั้ง อสม.ในพื้นที่รวม 110 คน ซึ่งได้ปฎิบัติงานร่วมกันตามโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เคลื่อนที่ซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เป็นหน่วยงานประสานงานกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดนราธิวาส 

รวมทั้งหน่วยงานทหารและหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรือเสาะ เจาะไอร้อง ศรีสาคร ยี่งอ และ บาเจาะ ณ อาคารสนามกีฬา เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีบริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก 

เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ขุดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด ฯลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย 2 วันที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 2,090 คน

นายกฤษฎา บุญราช ในฐานะประธานกรรมการสถาบันฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการออกหน่วย ทันตกรรมพระราชทานฯ ว่า ได้มีการดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2512 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้เสด็จไปทรงงานเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ชนบท 

และพบว่าประชาชนในชนบทห่างไกลปัญหาโรคฟันหรือโรคในช่องปากเป็นจำนวนมากเพราะขาดความรู้หรือความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ถูกต้อง เนื่องจากขาดแคลนทันตแพทย์ที่จะทำการตรวจรักษาในพื้นที่ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้แพทย์และทันตแพทย์ที่ตามเสด็จไปได้ทำการดูแลรักษาโรคในช่องปากให้แก่ประชาชนด้วย

และต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯให้มีการดำเนินการตามโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ในปี 2512 โดยจะเปิดบริการให้แก่ประชาชนทุกครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่เสด็จไปทรงงานทุกครั้ง

“สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้น้อมนำโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เคลื่อนที่ดังกล่าวมาสืบสาน ต่อยอด และขยายผลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาในช่องปาก และมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลของ

รัฐได้น้อยเนื่องจากจำนวนทันตแพทย์ในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ประชาชนอาจต้องรอรับบริการไม่ต่ำกว่า 3 เดือนรวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และโรงพยาบาลในพื้นที่อีกด้วย โดยสถาบันฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2561 ที่อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานีปี 2562 ที่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา 

ต่อมาในปี2563-2565 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้หยุดดำเนินการชั่วคราว และในปี 2565 เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้อยลง สถาบันฯ จึงเริ่มโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พระราชทานนี้ ที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส และจะขยายผลดำเนินการตามโครงการนี้ไปดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาคอื่นปีละ 1-2 ครั้งต่อไป” นายกฤษฎา กล่าว.ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง