รีเซต

ITEL ดัน "บลู โซลูชั่น" เข้า mai ขาย IPO 60 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้

ITEL ดัน "บลู โซลูชั่น" เข้า mai ขาย IPO 60 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้
ทันหุ้น
29 พฤศจิกายน 2566 ( 14:04 )
86
ITEL ดัน "บลู โซลูชั่น" เข้า mai ขาย IPO 60 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้

#ทันหุ้น-บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.64% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

 

บริษัท บลู โซลูชั่น ซึ่งทำธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ให้คำปรึกษา และดำเนินโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยหุ้นส่วนหนึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ITEL จำนวนไม่เกิน 10% ของหุ้นที่เสนอขาย ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุน ประมาณ 75% ของเงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และอีก 25% นำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน 

 

ทั้งนี้ บริษัท บลู โซลูชั่น  ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นให้ผู้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะแบบรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 

 

1.รายได้จากการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ โดยบริษัทฯ เป็นผู้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระบบเครือข่ายขององค์กร (Enterprise Network Modernization) ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระบบความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ระบบและซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ (Business Intelligence and Software Development) และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)

 

2. รายได้จากงานบริการและซ่อมบำรุง โดยบริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการแก้ไข (Corrective Maintenance) 

 

3. รายได้จากการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมี ITEL ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาที่ 37.92% รองลงมาได้แก่ ครอบครัวตัณฑเศรษฐี ถือหุ้น 49% ภายหลัง IPO จะอยู่ที่ 36.44% 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง