รีเซต

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันสุดท้ายแล้ว! ใครไม่ผ่านเกณฑ์รีบเลย

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันสุดท้ายแล้ว! ใครไม่ผ่านเกณฑ์รีบเลย
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2566 ( 14:22 )
97
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันสุดท้ายแล้ว! ใครไม่ผ่านเกณฑ์รีบเลย

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ คลังเปิดผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน" ยื่นอุทธรณ์วันสุดท้าย แนะทำผ่านเว็บไซต์


วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ กระทรวงการคลังเปิดให้ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์


ช่องทางขออุทธรณ์ สามารถดำเนินการได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้


1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https: //welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์


ช่องทาง ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 


ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https: //welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน


กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้)


-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไวต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)


**ช่องทางดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ**


-หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่

-หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ และ อุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่  


 
ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง