รีเซต

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ โรคต้องห้ามคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ โรคต้องห้ามคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
TNN ช่อง16
26 ธันวาคม 2563 ( 14:04 )
521
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ โรคต้องห้ามคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
วันนี้ (26ธ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดโรคต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2553 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ข้อ 3 โรคตามมาตรา 12 (4) คือ

(1) โรคเรื้อน

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4) โรคยาเสพติดให้โทษ

(5) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

(6) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ข้อ 4 โรคตามมาตรา 44 (2) คือ

(1) โรคเรื้อน

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคเท้าช้าง

(4) โรคยาเสพติดให้โทษ

(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

(7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง