อธิบดี ชป.กำชับโครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ปรับปรุงหนองฮ่อมแฮด เชียงรายเสร็จทันแผน

อธิบดี ชป.กำชับโครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ปรับปรุงหนองฮ่อมแฮด เชียงรายเสร็จทันแผน
มติชน
22 เมษายน 2564 ( 18:00 )
14
อธิบดี ชป.กำชับโครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ปรับปรุงหนองฮ่อมแฮด เชียงรายเสร็จทันแผน

 

ข่าววันนี้ 22 เมษายน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้เปิดเผยว่ามอบหมายให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคปรับปรุงแหล่งน้ำเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

 

ทั้งนี้ โครงการโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคปรับปรุงแหล่งน้ำเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ประกอบด้วย งานขุดลอกรอบเวียงหน่องหล่ม กว้าง 20 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 20 กิโลเมตร งานก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณปากร่องเชียงราย งานก่อสร้างคันดินรอบเวียงหนองหล่ม งานขุดสระน้ำบริเวณหน้งปางควายป่าสักหลวง งานขุดลอกหนองน้ำเวียงหนองหล่ม งานพัฒนาสนับสนุนและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

กิจกรรมปรับ ภูมิทัศน์และศูนย์การเรียนรู้ปางควายห้วยน้ำราก งานขุดลอกร่องน้ำเดิม เวียงหนองหล่ม งานปรับภูมิทัศน์วัดดอยกู่แก้วและศูนย์การเรียนรู้ปางควายป่าสักหลวง งานปรับปรุงแหล่งน้ำหน่องฮ่อมแฮด งานก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติจำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างหอดูนกเวียงหนองหล่ม จำนวน 1 แห่ง และงานปรับปรุงสะพานไม้ข้ามจุดชมนกในเขตพื้นที่บ้านห้วยน้ำราก ทั้งนี้ ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สักเครื่องจักรกล ได้เข้าดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเวียงหนองหล่ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยปริมาณดินขุดทั้งสิ้น 444,615 ลูกบาศก์เมตร โดยปัจจุบันดำเนินการได้แล้ว 30 % และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

 

 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม คือ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พื้นที่เป็นแหล่งโบราณสถาน และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย การแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพดำเนินการพร้อมองค์รวมสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำที่ทำประโยชน์ให้พื้นที่ข้างเคียงประมาณ 8,600 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ 4 ตำบลและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแก้มลิงในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ นายประพิศ ได้กำชับสำนักเครื่องจักรกลได้เข้าไปดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พื้นที่โดยรอบให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง