รีเซต

วันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานส่งสารถึงผู้ใช้แรงงาน มุ่งมั่นดำเนินการทุกมิติอย่างสมดุล

วันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานส่งสารถึงผู้ใช้แรงงาน มุ่งมั่นดำเนินการทุกมิติอย่างสมดุล
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2567 ( 08:29 )
20
วันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานส่งสารถึงผู้ใช้แรงงาน มุ่งมั่นดำเนินการทุกมิติอย่างสมดุล

สารจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567


เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานและผู้ใช้แรงงานทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพลกนิกรทุกหมู่เหล่า


รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี 


กระทรวงแรงงานได้มุ่งมั่นดำเนินการในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในการทำงาน การเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการมีงานทำ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานในระบบ แรงงานอิสระและกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการยกระดับประกันสังคม เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด มีรายได้ที่ยั่งยืน สามารถดำรงชีพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างผลิตภาพและเพิ่มกำลังทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป 


กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาความสูญเสียของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เพื่อรักษาไว้ซึ่งการจ้างงานให้ลูกจ้างมีงานทำ มีรายได้ รวมทั้งกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ในทุกภาคส่วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง


ในนามของกระทรวงแรงงานขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งครอบครัวของทุกท่าน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีพลังกาย พลังใจและสติปัญญาที่เข้มแข็ง เป็นพลังสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโต รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต


(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง