รีเซต

ผู้ถือหุ้น YGG ไฟเขียวเพิ่มทุนย้ายเข้า SET พร้อมต่อยอดธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติ

ผู้ถือหุ้น YGG ไฟเขียวเพิ่มทุนย้ายเข้า SET พร้อมต่อยอดธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติ
มติชน
7 กุมภาพันธ์ 2565 ( 11:42 )
76
ผู้ถือหุ้น YGG ไฟเขียวเพิ่มทุนย้ายเข้า SET พร้อมต่อยอดธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติ

ข่าววันนี้ นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือYGG เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 256 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 346 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 512 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของ ตลท. ที่กำหนดให้ต้องมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับโอกาสการลงทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) ไปยังตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ยังต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์

 

นายธนัชกล่าวว่า นอกจากนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการไปร่วมทำธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศ และยังช่วยทำให้ YGG มีทุนเพิ่มขึ้นในการไปต่อยอดทำธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอีกด้วย ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องหุ้น(ฟรีโฟลท)ในตลาดให้กับบริษัทอีกด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นจะสอบถามมาตลอดเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องของหุ้น YGG ที่มีจำนวนน้อยในตลาด

 

สำหรับรายละเอียดการเพิ่มทุน บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 180 ล้านบาท


ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1(YGG-W1) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 โดยไม่คิดมูลค่า คิดเป็นทุนจำนวน 45 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร YGG-W1 ในวันที่ 14 ก.พ. 2565

 

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 62 ล้านหุ้น (พาร์ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล งวด 9 เดือนปีนี้ (1 ม.ค.-30 ก.ย.64) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.90322581 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 ก.พ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มี.ค.2565

 

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายว่ารายได้จะเติบโต 15-20% โดยทุกธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจเกมและอินโนเวชั่น งานโฆษณาและภาพยนตร์(VFX) รวมทั้งด้านภาพยนตร์แอนิเมชั่น และปัจจุบัน YGG ได้รุกไปสู่ต้นน้ำในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นการเติบโตตามเทรนด์ของโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง