รีเซต

เปิดเงื่อนไข "กยศ." พักชำระหนี้ 2 ปี ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เปิดเงื่อนไข "กยศ." พักชำระหนี้ 2 ปี ฝ่าวิกฤตโควิด-19
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2563 ( 14:46 )
288
เปิดเงื่อนไข "กยศ." พักชำระหนี้ 2 ปี ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันนี้( 11 เ.ม.ย.63) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้กู้ยืม สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนได้ โดยมีทั้งการ "ลด พัก ผ่อนผัน และชะลอ" ทั้งหมด 8 มาตรการ ได้แก่ 

1. ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% 

2. ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน 

3. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว 

4. ลดเบี้ยปรับ 75% 

5. พักชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี 

6. ผ่อนผันการชำระหนี้

7. งดการขายทอดตลาด 

8. ชะลอการบังคับคดี

ทั้งนี้ กรณีขอพักชำระหนี้ 2 ปี ผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ไม่ต้องชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป ,กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่ต้องชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ กยศ. หรือ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

ส่วนกรณีที่มีผู้สงสัยว่า ทำไมพักชำระหนี้ให้เฉพาะผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เนื่องจาก กยศ. เป็นกองทุนหมุนเวียน ซึ่งนำเงินที่ชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้อง โดย กยศ. ไม่ได้ของบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561 หากต้องพักชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมทั้งระบบ กยศ. จะไม่มีเงินเพียงพอให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยกว่า 8,008 บาทต่อเดือน สามารถขอผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้คราวละ 1 ปี ไม่เกิน 2 คราว โดยจะต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระ หรือต้องชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนจึงจะได้รับสิทธิในการผ่อนผัน 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง