รีเซต

‘ก.ล.ต.’ รับฟังความคิดเห็น เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน-ขายคืน

‘ก.ล.ต.’ รับฟังความคิดเห็น เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน-ขายคืน
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 09:45 )
24
‘ก.ล.ต.’ รับฟังความคิดเห็น เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน-ขายคืน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) และการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) โดยขยายประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) สามารถทำธุรกรรม repo และ reverse repo กับผู้ลงทุนรายย่อยได้ เพื่อช่วยบริหารจัดการสภาพคล่องและใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองได้

 

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการขยายประเภทหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ในการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) และการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) กับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อให้ บล. และผู้ลงทุนสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องและใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองได้ โดย บล. ต้องมีการบริหารควบคุมและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยขยายประเภทหลักทรัพย์ที่ บล. สามารถทำธุรกรรม repo/reverse repo กับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันให้ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund) แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีข้อจำกัดด้านการโอน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ประกาศกำหนด จากปัจจุบันที่กำหนดให้ทำได้เฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐหรือหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=615 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: kornwara@sec.or.th หรือ kamonwan@sec.or.th จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง