NT พร้อมเดินหน้าพัฒนา 5G รับ อีอีซี

NT พร้อมเดินหน้าพัฒนา 5G รับ อีอีซี
TNN ช่อง16
17 มีนาคม 2564 ( 14:36 )
31
NT พร้อมเดินหน้าพัฒนา 5G รับ อีอีซี

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  และคณะผู้บริหาร ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 700 MHz งวดที่ 1 จำนวน 3,670.74 ล้านบาท  พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่ 2-10 รวมมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต


          

พร้อมกันนี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1  NT  กล่าวถึงการดำเนินงานภายหลังจากการชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยระบุว่า  แผนการพัฒนา 5G ทางบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดไร้สาย 5G เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงสามารถต่อยอดการพัฒนา 5G ของประเทศ โดยจะดำเนินการทั้งในด้านการจัดสร้างโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศสำหรับลูกค้าปัจจุบัน การเพิ่มลูกค้ารายย่อย การบริการขายส่ง MVNO 


ตลอดจน การให้บริการด้าน Digital Service ในรูปแบบอื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดสร้างและใช้โครงข่าย 5G ร่วมกัน ลดการลงทุนซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง บริการ Digital Solution รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 5G ของบริษัทในหลากหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาแอปพลิเคชัน 5G การสร้างระบบดิจิทัลของภาครัฐ และการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามแนวทางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

         

ทั้งนี้ แผน 5G ได้ส่งไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดของแผนที่เสนอไป เป็นการขยายโครงข่าย 700 MHz จำนวน 13,500 สถานีฐาน ภายใน 3 ปี (2564-2566) ด้วยงบลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง