BEAUTYประชุมผู้ถือหุ้นล่ม

BEAUTYประชุมผู้ถือหุ้นล่ม
TNN ช่อง16
7 สิงหาคม 2563 ( 07:48 )
71
BEAUTYประชุมผู้ถือหุ้นล่ม

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) BEAUTY ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ปรากฏว่า ณ เวลาเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,351,126 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.9344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 38,713 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,006,868,535 หุ้น ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม บริษัทจึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ดังนั้นบริษัทจึงขอประกาศเลื่อนการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งผ่านเวปไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่16 กรกฎาคม 2563 ตามเดิม

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง