รีเซต

"กคช." ต่อยอด Healthy Condo บ้านเอื้ออาทร สู่ Elderly Day Care

"กคช." ต่อยอด Healthy Condo บ้านเอื้ออาทร สู่ Elderly Day Care
มติชน
6 กันยายน 2563 ( 12:55 )
107
"กคช." ต่อยอด Healthy Condo บ้านเอื้ออาทร สู่ Elderly Day Care

“กคช.” ต่อยอด Healthy Condo บ้านเอื้ออาทร สู่ Elderly Day Care

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) โดยมี นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว พร้อมด้วย นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการและผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ รวมถึงชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ นำชุมชนสู่ความเจริญ” ทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2558 อีกทั้งยังได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ประเภทอาคารแนวสูง) “แชมป์ชนแชมป์” จากโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม”ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำหรับโครงการที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) คือ โครงการ Healthy Condo ซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นผู้ริเริ่มนำร่อง เพื่อดูแลสุขภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงานคือ การเคหะแห่งชาติ, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค, ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4, องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. และดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี

หลังจากนั้น นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการ
การเคหะแห่งชาติ ได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ Healthy Condo ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) เป็น 1 ในบริการของโครงการ Healthy Condo เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนได้ฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพของตนเอง จึงมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนขยายผลอีก 5 แห่ง ภายใต้นโยบาย NHA Big Bang ด้านที่ 3 คือ “การพัฒนาชุมชนการเคหะแห่งชาติให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง” โดยมีโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่นๆ ซึ่งการเคหะแห่งชาติสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่กำหนดเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ในจังหวัดนนทบุรีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทย ต้องบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข การเคหะแห่งชาติ ชาวชุมชน นิติบุคคลอาคารชุด ภาคเอกชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติสามารถจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ), บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2), บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์, บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1, บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย – ไทรน้อย), บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (บางใหญ่ซิตี้), บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (แฟลต) และบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนนิติบุคคลแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าดูแลผู้ป่วย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า สำหรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นที่ตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน และชุมชนข้างเคียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง