รีเซต

ไม่ต้อง #เที่ยวทิพย์ อีกแล้ว! อยากได้ วัคซีนพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร ?

ไม่ต้อง #เที่ยวทิพย์ อีกแล้ว! อยากได้ วัคซีนพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร ?
TeaC
22 เมษายน 2564 ( 13:40 )
1.4K
ไม่ต้อง #เที่ยวทิพย์ อีกแล้ว! อยากได้ วัคซีนพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร ?

 

ข่าววันนี้ ล่าสุดมีประกาศออกมาแล้ว จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาถึง กรมควบคุมโรคว่าด้วยเรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือที่เรียกว่า วัคซีนพาสปอร์ต (vaccine passport) เป็นเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

 

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดังนี้


1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3. หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้จัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีรายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องจัดทาโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

 

 • ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นการรับรองเฉพาะ ผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทางกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือจากองค์การอนามัยโลกรองรับ
 • เอกสารต้องมีการรับรองโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ได้รับมอบหมายพร้อมประทับตราจากหน่วยงานที่รับรอง
 • โดยที่เอกสารรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่อาจไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือมีข้อความไม่สมบูรณ์
 • ให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่น ๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้
 • เอกสารรับรองนี้รับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสาร รับรองแยกสำหรับเด็กด้วย
 • ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ ากว่า 7 ปี)
  ยังเขียนหนังสือไม่ได้ สำหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา) 
  .

 

 
 

ประเทศไหนที่มีแพลนจะใช้ Vaccine Passport บ้าง?


1. โปแลนด์ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการกักตัว

2. เดนมาร์ก กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา ‘Digital Vaccine Passport’

3. เอสโตเนีย กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทำ ‘e-vaccination certificate’ โดยใช้ชื่อว่า ‘Smart Yellow Card’

4. ไอซ์แลนด์ ออกใบรับรอง ‘Digital Vaccination Certificate’ สำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 2 เข็ม แก่ชาวไอซ์แลนด์ - นอเวย์ - สวีเดน - อังกฤษ - เดนมาร์ก เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหน้าด่าน

5. สเปน - กรีซ - ไซปรัส - โปรตุเกส : รองรับวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว นักท่องเที่ยวที่ถือวัคซีนพาสปอร์ตจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดกักตัว นอกจากนี้ กรีซ ยังได้ดำเนินการ Digital Vaccine Certification เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. อิตาลี – สหราชอาณาจักร อยู่ในช่วงพิจารณาประเภทของใบรับรองการฉีดวัคซีน

 

ข้อมูล : euronews 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง