ขนส่ง ขยายทำใบขับขี่อินเตอร์ เป็น 136 ปท. เพิ่ม "สวิส-เยอรมัน-ออสเตรีย" ย้ำขับตปท. ต้องพกใบขับขี่ไทยด้วย

ขนส่ง ขยายทำใบขับขี่อินเตอร์ เป็น 136 ปท. เพิ่ม "สวิส-เยอรมัน-ออสเตรีย" ย้ำขับตปท. ต้องพกใบขับขี่ไทยด้วย
ข่าวสด
20 เมษายน 2564 ( 18:01 )
69
ขนส่ง ขยายทำใบขับขี่อินเตอร์ เป็น 136 ปท. เพิ่ม "สวิส-เยอรมัน-ออสเตรีย" ย้ำขับตปท. ต้องพกใบขับขี่ไทยด้วย

 

ข่าววันนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่ 1พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ไทยจะเข้าร่วมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 (เวียนนา 1968)เพิ่มเติม อีก 1ฉบับ นอกเหนือจากการเข้าร่วมอนุสัญญาว่า ค.ศ. 1949(เจนีวา1949)ในอดีต ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนและมาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลาย

 


ทั้งนี้  การเข้าร่วมอนุสัญญาเวียนนา 1968 จะทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศภาคี สามารถขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 35 ประเทศ รวมเป็น 136 ประเทศ เนื่องจากตามอนุสัญญาเจนีวาเดิม ครอบคลุม 101 ประเทศ ส่วนอนุสัญญาใหม่ เวียนนา 1968 ครอบคลุม 84 ประเทศ ส่วนเหตุผลที่เพิ่มขึ้นเพียง 35 ประเทศ เนื่องจากบางประเทศเป็นสมาชิกซ้ำกันทั้ง 2 อนุสัญญา

 

 

นายจิรุตม์ กล่าวตามอนุสัญญาเดิม เราจะขอใบขับขี่อินเตอร์จำกัดเพียงบางประเทศ ยังไม่ครอบคลุมทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนา เกาหลี ญี่ปุ่น แต่อนุสัญญาใหม่ เราจะทำใบขับขี่อินเตอร์ครอบคุลมเกือบทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศท่องเที่ยวที่ สำคัญๆ อย่าง เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย บราซิล ยูเครน อุรักวัย ลัตเวีย เป็นต้น โดยใบขับขี่ตามอนุสัญญาใหม่จะมีการขยายอายุใบขับขี่ จาก 1ปี เป็น 3 ปี หรือตามอายุใบขับขี่ในประเทศที่เหลือ และผู้ขับขี่จะต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ของไทยด้วย

 

 

สำหรับ 35 ประเทศใหม่ที่เพิ่มเข้ามา เช่น เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย บราซิล ยูเครน อุรักวัย ลัตเวีย อาร์เมเนีย คาซัคสถาน อุเบกิสสถาน บอสเนีย ทาจิกิสถาน เมียนมาร์ อินโดนิเซีย ปากีสถา อิรัก อิหร่าน คูเวต เคนยา ลิเบีย เม็กซิโก มองโกเลีย เป็นต้น

 

 

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา และออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

 

 

พร้อมหลักฐาน สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ, บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ, ใบอนุญาตขับรถซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (ยกเว้น ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้), รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้มและไม่มีภาพวิวหลังรูป

 


กรณีชาวต่างชาติต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือเดินทาง (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง), ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็คทรอนิค (Digital Work Permit) ที่ยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มีค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอรวม 505 บาทเท่ากันตามราคาเดิม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง