รถไฟ เปิดรับฟังความเห็นทีโออาร์ซ่อมรถจักรไฟฟ้า 36 คัน วงเงิน 1,670 ล้าน ลุยเปิดประมูลก.ค.นี้

รถไฟ เปิดรับฟังความเห็นทีโออาร์ซ่อมรถจักรไฟฟ้า 36 คัน วงเงิน 1,670 ล้าน ลุยเปิดประมูลก.ค.นี้
ข่าวสด
22 เมษายน 2563 ( 15:12 )
97
รถไฟ เปิดรับฟังความเห็นทีโออาร์ซ่อมรถจักรไฟฟ้า 36 คัน วงเงิน 1,670 ล้าน ลุยเปิดประมูลก.ค.นี้

 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา รฟท. นำร่างทีโออาร์โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,670 ล้านบาท ออกประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ ของ รฟท. โดยจะเปิดให้ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงงามคิดเห็นโดยจะเปิดรับฟังความเห็นจนถึง วันที่ 12 พ.ค. นี้ หากไม่มีผู้คัดค้านคาดว่าภายใน 2 เดือน หรือภายในเดือนก.ค. นี้ จะเปิดประมูลจ้างเอกชนได้และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลได้ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ค้างมานานและต้องเร่งดำเนินการ

 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอรฟท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารวม และกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าอาจจะดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคา ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือ รฟท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสงดหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าสามารถดำเนินงานได้ หากชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง รฟท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอขงผู้ยื่นรายนั้นโดยผู้ยื่นมีมีสิทธิ์เรยกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายแต่อย่างใด

 

สำหรับร่างทีโออาร์โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน มีรายละเอียดดังนี้ เป็นโครงการที่ จะใช้วิธีประมูลแบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีราคากลางที่ 1,670 ล้านบาท

 

สำหรับคุณสมบัติของเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาจะต้องมีประวัติผลิตและซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า หรือผลงานซ่อมหนักรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้งคัน โดยรวมสัญญาที่ผ่านมาการตรวจรับแล้วมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทซึ่งจะเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา รวมทั้งต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 84.60 ล้านบาท สำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินการซ่อมบำรุงและส่งมอบรถให้ รฟท. นั้นกำหนดให้การซ่อมบำรุงต้องแล้เสร็จและส่งมอบให้ รฟท. ครบทั้ง 36 ภายใน 1,200 วัน นับจากวันที่ รฟท. ได้ส่งมอบรถให้เอกชน โดยรฟท. จะทยอยรับมอบเป็น 12 งวด ซึ่งจะต้องส่งมอบล็อตแรกจำนวน 2 คัน ภายใน 6 เดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง