รีเซต

"แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - บัตรคนจน รอบใหม่ ใครได้สิทธิบ้าง

"แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - บัตรคนจน รอบใหม่ ใครได้สิทธิบ้าง
Ingonn
20 กรกฎาคม 2565 ( 08:21 )
34.3K
3
"แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - บัตรคนจน รอบใหม่ ใครได้สิทธิบ้าง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ 2565 เริ่ม "เดือนสิงหาคม" โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ เน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยเปิดแบบฟอร์ม สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถยื่นขอ Walk In ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอื่นๆ ซึ่งระบบทั้งหมดจะมีความพร้อม และจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามแผน

 

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ 2565 ช่วง "เดือนสิงหาคม" ต้องรู้เงื่อนไขการสมัครอะไรบ้าง เช็กเลย!

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทั้งแบบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องกรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ สถานภาพ รายได้ เป็นต้น

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ไหน

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 4. กรมบัญชีกลาง
 5. กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
 7. สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด
 8. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด
  การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่จะกำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

คุณสมบัติผู้ "ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 3. ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 5. ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
  • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท


 7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง


 8. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
   • ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
        1.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
           - บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 
           - ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
        1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
   • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
        2.1 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
        2.2 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

  • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
   • ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
        1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
              1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
                        กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 
              1.1.2) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
                        กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

          1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ 

    2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
        2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
        2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

 

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ "บัตรคนจน" หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ช่วยลดภาระค่าครองชีพ เช่น

 1. มีวงเงินซื้อสินค้า
 2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 3. ส่วนลดค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 5. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ  

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้งานอย่างไร

ผู้ได้รับสิทธิจากโครงการ ปี 2565 จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560 มีอายุการใช้งาน 5 ปี และจะหมดอายุในเดือนกันยายน ปี 2565

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่เริ่มใช้วันไหน

คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม