"ถิรไทย" กวาดรายได้กว่า 2.3 พันล. พร้อมจ่ายปันผล 2สต./หุ้น

"ถิรไทย" กวาดรายได้กว่า 2.3 พันล. พร้อมจ่ายปันผล 2สต./หุ้น
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 18:08 )
12
"ถิรไทย" กวาดรายได้กว่า 2.3 พันล. พร้อมจ่ายปันผล 2สต./หุ้น

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 11.91 ล้านบาท ลดลง 63.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 75.36 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 2,356.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 469.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.86 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และบริษัทในเครือมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 124.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 364.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.57 เนื่องจาก รายได้บริการหม้อแปลงของบริษัทฯ ลดลง

 

นายสัมพันธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้ตามสัญญาก่อสร้าง จากการดำเนินการของบริษัทย่อย 58.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.90 เนื่องจากบริษัทย่อย มีงานสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มี 4. กำไรขั้นต้นจากการขาย ร้อยละ 16.79 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.22 เนื่องจากในปี 2563 มีการส่งมอบสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่ำกว่า ปี 2562

 

นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีการเตรียมนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 6,160,165.44 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อีกด้วย

 

นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปีนี้ฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Siemens Energy นำระบบ Transformer Online Monitoring จากประเทศเยอรมนี และออสเตรีย ที่เน้นการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ที่เข้ากับ Smart Grids ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของ ถิรไทย ตั้งแต่ 20 MVA ถึง 1,000 MVA จะสามารถเลือกการติดตั้ง SIEMENS ENERGY Online Monitoring ซึ่งจะทำให้กลายเป็น Smart Transformer ทันที โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ Siemens Energy ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ Transformer Online Monitoring และความชำนาญของกลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง