รีเซต

EA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 900 ล้านยูโร รองรับการเติบโตธุรกิจใหม่

EA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 900 ล้านยูโร รองรับการเติบโตธุรกิจใหม่
ทันหุ้น
10 ธันวาคม 2564 ( 09:41 )
461
EA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 900 ล้านยูโร รองรับการเติบโตธุรกิจใหม่

ทันหุ้น-บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัท ได้แก่ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ย จะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเพิ่มทุน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 

 

เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ในขณะที่บริษัทจะสามารถใช้เงินที่ได้รับดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนต่างๆ ในอนาคตซึ่งสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง