รีเซต

ราชกิจจาฯเปิดแนวปฏิบัติคลายล็อกเฟสสอง

ราชกิจจาฯเปิดแนวปฏิบัติคลายล็อกเฟสสอง
มติชน
16 พฤษภาคม 2563 ( 21:50 )
701
1
ราชกิจจาฯเปิดแนวปฏิบัติคลายล็อกเฟสสอง
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแนวปฏิบัติคลายล็อกเฟสสอง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนถึงวันผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมระยะที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.63)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 และต่อมาได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยาย

ระยะเวลาการประกาศสถานกสรณ์ฉุกเฉินดังกล่าวและตำมคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง

การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถสนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4

4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ำยคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่าน รายกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง