รีเซต

กสพท 66 สอบวันไหน? เช็คตารางสมัคร-สอบกสพท ที่นี่!

กสพท 66 สอบวันไหน? เช็คตารางสมัคร-สอบกสพท ที่นี่!
TeaC
16 ธันวาคม 2565 ( 15:00 )
16K
กสพท 66 สอบวันไหน? เช็คตารางสมัคร-สอบกสพท ที่นี่!

ข่าววันนี้ กสพท 66 สอบวันไหน? หลังก่อนหน้าเมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )สกอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  

 

กสพท 66 สอบวันไหน? 

 

วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลไทมืไลน์ "ตารางสอบ กสพท.66" สำหรับ TCAS66 มาให้น้อง ๆ ได้รีเช็ควันเปิดรับสมัครสอบ วันสอบ วันประกาศผล จะได้วางแผนเวลาได้ล่วงหน้า 

 

เช็คตารางสมัคร-สอบกสพท 2565 ที่นี่!

 • รับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 1 – 20 ก.ย.65

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ คลิก
  • ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังชำระเงินภายใน 7 วัน

 

 • สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 17 ธ.ค.65
 • สมัครสอบ 7 วิชา A-Level : 1 – 10 ก.พ.66

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 6 ก.พ.66


 • สอบ 7 วิชา A-Level : 18 – 19 มี.ค.66
 • สมัคร TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น : 7 – 13 พ.ค.66

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ประกาศผลสอบ 7 วิชา A-Level : 17 เม.ย.66

 

 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค.66
 • ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 : 20 – 21 พ.ค.66
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2 : 26 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์ TCAS รอบ3 : *27 พ.ค.66

   • *เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 • สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ : 29 พ.ค. – 4 มิ.ย.66

   • ประกาศ กสพท ฉบับที่1/66 : คลิก
   • ประกาศ กสพท ฉบับที่2/66 : คลิกกสพท คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

โดย กสพท ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 3 โดยมี ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มี 61 สาขาวิชา

 ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2565

 1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ

 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

 3. สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือ เทียบเท่า เท่านั้น

 4. เป็นผู้มีสัญชาติไทยยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับกสพท

 5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

 6. สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้า ศึกษาในสถาบันเอกชน

 7. ในปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผู้ท่ีสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 25 เมษายน 2566

 8. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก จากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 10 กันยายน 2565 และผู้ที่คาดว่า จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565

 9. (ผู้ที่ศึกษาเกินช้ันปีที่ 1หมายถึงผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่1 อันได้แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใน รายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)

 10. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)

 11. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.9.si.mahidol.ac.th)

 12. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือ นักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กาหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th 

 13. สำหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใหดู้รายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่ https://veterinary.cra.ac.th    

 


กสพท ปี 66 คณะ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีที่ไหนบ้าง?

 1. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  20 คน
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  176 คน
 3. คณะแพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ ยอดรับ  30คน
 4. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  28 คน
 5. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  65 คน 
 6. คณะแพทยศาสตร์ นเรศวร ยอดรับ  30 คน 
 7. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ยอดรับ  94 คน 
 8. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยอดรับ  192  คน 
 9. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  40 คน 
 10. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 
 11. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 
 12. คณะแพทยศาสตร์ มศว  ยอดรับ  145 คน 
 13. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  40 คน 
 14. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  50 คน 
 15. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  20 คน 
 16. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)ยอดรับ  60 คน 
 17. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)ยอดรับ  40 คน 
 18. คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  12 คน 
 19. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพายอดรับ  32 คน 
 20. คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1 ยอดรับ  16 คน  
 21. คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 
 22. คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 23. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  60 คน 
 24. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  80 คน 
 25. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  15 คน 
 26. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 
 27. คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยอดรับ  40 คน 
 28. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  15 คน 
 29. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 
 30. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ยอดรับ 40 คน
 31. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  10 คน 
 32. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)ยอดรับ  15 คน 
 33. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 
 34. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  60 คน 
 35. คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ยอดรับ  105 คน 
 36. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ยอดรับ 35 คน 
 37. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น ยอดรับ  12 คน 
 38. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  20 คน 
 39. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล ยอดรับ  35 คน 
 40. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  ม.มหิดล - ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยอดรับ  10 คน 
 41. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 42. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 
 43. คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก ยอดรับ  20 คน 
 44. คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย ยอดรับ  10 คน 
 45. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 
 46. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 47. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ ยอดรับ  75 คน 
 48. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ  ยอดรับ  85 คน 
 49. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  90 คน 
 50. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  75 คน 
 51. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว ยอดรับ  20 คน 
 52. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว ยอดรับ  20 คน 
 53. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 
 54. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 
 55. คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ยอดรับ  10 คน 
 56. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  20 คน 
 57. คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)ยอดรับ 15 คน 
 58. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ ยอดรับ  10 คน 
 59. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี ยอดรับ  10 คน 
 60. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 
 61. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน

 

ข้อมูล : การสอบ กสพท ปร 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง