รีเซต

ครม.ไฟเขียว พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ขึ้น เลขาฯปปง.

ครม.ไฟเขียว พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ขึ้น เลขาฯปปง.
มติชน
15 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:07 )
45
ครม.ไฟเขียว พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ขึ้น เลขาฯปปง.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) แทนตำแหน่งที่ว่าง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 57 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.รับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย ทส. และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทส. อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 7/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 

ครม.รับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน (พน.) เนื่องจาก นายวัชระ กรรณิการ์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่งโฆษก พน. ดังนั้น เพื่อให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจและการบริหารข้อมูลข่าวสารของ พน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัด พน. เป็น โฆษก พน. ซึ่ง พน. ได้มีคำสั่ง พน. ที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ด้วยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง