รีเซต

รัฐมอบสมุดประจำตัวอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย

รัฐมอบสมุดประจำตัวอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
TNN ช่อง16
25 กันยายน 2563 ( 17:19 )
116
รัฐมอบสมุดประจำตัวอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย

วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่อาคารสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  พลเอก     อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยให้ชุมชน (คทช.) และมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่อสอน ให้การต้อนรับ

         

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทั้งหมด 7,987,860.50 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ จำนวน 6,958,612 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ไม่มีสภาพป่า จำนวน 1,029,248.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด จำแนกเป็น พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 105,319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.23 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 25,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.43 พื้นที่ ที่ขอใช้ประโยชน์ 45,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.37 พื้นที่ที่ราษฎรถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 853,929.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.97  ซึ่งจำแนกออก เป็น 5 กลุ่ม  

 

กลุ่ม 1 ป่าสงวนฯ ลุ่มน้ำ 3,4,5 (อยู่ก่อนปี 45) จำนวน 70,257.17 ไร่ อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามโครงการ คทช. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ยื่นคำขอ

 

กลุ่ม 2 ป่าสงวนฯ ลุ่มน้ำ 3,4,5 (อยู่ปี 45-57) จำนวน 62,673 ไร่ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นนิติบุคคล เป็นผู้ยื่นคำขอ

 

กลุ่ม 3 ป่าสงวนฯ ลุ่มน้ำ 1,2 จำนวน 226,472 ไร่ และพื้นที่ยังไม่ได้มีการสำรวจ จำนวน 250,329.51 ไร่  เป็นการจัดระเบียบในการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยกรมป่าไม้

กลุ่ม 4 ป่าอนุรักษ์ 1,2,3,4,5 จำนวน 244,197.82 ไร่ ดำเนินการให้สิทธิทำกิน มิให้เอกสารสิทธิ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

           

สำหรับพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดิน (คทช) ทั้งหมด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ป่า 20 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 70,257.17 ไร่  โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว จำนวน 4 พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ 9,630 ไร่เศษ  ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตกรมป่าไม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะเสนอเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ คทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 19,235 ไร่เศษ  และมีพื้นที่ตกหล่นอีกจำนวน 4 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่

       

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้มอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะทำงานจัดที่ดิน โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2563 ได้รับแจ้งพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) จากคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (กรมที่ดิน) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 10 พื้นที่ ได้สำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดคนลงพื้นที่แล้วทั้งสิ้น 3 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4,382 แปลง 3,325 ราย เนื้อที่ ประมาณ 7,302 ไร่ โดยแจกสมุดประจำตัวให้แก่ราษฎร ผู้ได้รับการจัดที่ดินไปแล้วบางส่วน จำนวน 1,931 เล่ม ยังคงค้างอีกจำนวน 2,451 เล่ม  ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกี่ยวกับกระบวนการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,300 เล่ม 1,012 ราย รวมเนื้อที่โดยประมาณ 1,388-1-31 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย”ในท้องที่ รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ท้องที่ตำบลห้วยโป่ง  ตำบลปางหมู  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

       

พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ ที่เหลืออยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการ  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้ทุกท่านได้มีที่ดินทำกิน อยู่อาศัย และมีหลักฐานอ้างอิงสิทธิการครอบครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง