‘พช.อุบลฯ’ เดินหน้าสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

‘พช.อุบลฯ’ เดินหน้าสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19
มติชน
5 สิงหาคม 2564 ( 16:29 )
6
‘พช.อุบลฯ’ เดินหน้าสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน พร้อมนำส่งวัสดุสาธิตการดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 


 

การดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ให้ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพอย่างหลากหลายในการดำเนินชีวิต เสริมทักษะในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จากทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 280 คน ประกอบด้วย 1)ประชาชนผู้มีรายได้น้อยว่างงาน ตกงาน 2)ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3)ประชาชนผู้สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้ดำเนินการฯ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

 


 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน โดยตระหนักรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความรู้ด้านอาชีพ มีความมั่นคงทางอาหารจากการปลูกพืช และแปรรูป จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การบริหารจัดการตนเอง ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ต่อไป

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง