"เอเชียประกันภัย 1950" หยุดรับงานชั่วคราว ประกันโควิดเป็นเหตุ!

"เอเชียประกันภัย 1950" หยุดรับงานชั่วคราว ประกันโควิดเป็นเหตุ!
ทันหุ้น
23 กันยายน 2564 ( 21:06 )
153
"เอเชียประกันภัย 1950" หยุดรับงานชั่วคราว ประกันโควิดเป็นเหตุ!

คำสั่งนายทะเบียน นายสุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วันที่ 23 กันยายน 2564 ให้ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาสภัยชั่วคราว 

 

  • เนื่องจากมีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยประมาณการหนี้สินมากวกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะต่ำกว่ากฎหมายกำหนด 

 

  • มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียน 

 

มาตรการแรกสั่งเพิ่มทุน-จ่ายสินไหม

ทั้งนี้ สั่งให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน โดยกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้ 

 

1. เพิ่มทุนหรือแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทุก 7 วัน

 

2. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งรายงานให้สำนักงาน คปภ. ทุกวันทำการนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี คำนวณและดำรงเงินสำรองประกันภัย  ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

 

3. บันทึกรายการทางทะเบียนแสดงรายการค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

4. เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

คปภ. จะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หากพบว่า มีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ประชาชน ไม่ต้องวิตกกังวล เนื่องจากบริษัทยังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามปกติ และอุตสาหกรรมประกันภัยโดยภาพรวมไม่มีความเสี่ยง ในเชิงระบบ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th

 

สัญญาณสะดุด

ก่อนหน้านี้ เอเชียประกันภัย 1950 เป็นบริษัทที่ตกเป็นข่าวว่ามีการเลิกจ้างพนักงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามภาระผูกพันได้ โดย เอเชียประกันภัย 1950 เป็นหนึ่งในบริษัทที่ขายประกันโควิด-19  

 

  •  ในปี 2563 เอเชียประกันภัย 1950 มีกำไรสุทธิ 26.63 ล้านบาท 
  • ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย  มีสินทรัพย์ 4,491.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,364.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.63  จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น  532.27  ล้านบาท และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น 599.59  ล้านบาท 
  • หนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 4,089.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,154.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.32  รายการเพิ่มขึ้น คือหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น 563.19 ล้านบาท มีส่วนของเจ้าของบริษัท 401.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.12 ล้านบาท จากการเพิ่มทุน 180 ล้านบาท 
  • โดยในปี 2563 "เอเชียประกันภัย 1950" ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้นในปัจจุบันเป็น 650 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงที่มากขึ้น
  • นอกจากนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แจ้งว่า  "เอเชียประกันภัย 1950"  มีผลขาดทุนสะสม  วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 343.5 ล้านบาท 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง