รีเซต

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต หรือ TLI เช็กเลย!

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต หรือ TLI เช็กเลย!
TeaC
11 กรกฎาคม 2565 ( 11:12 )
9.7K
วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต หรือ TLI เช็กเลย!

ข่าววันนี้ นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาส "ไทยประกันชีวิต" หรือ TLI ได้แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 16 บาท 

 

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต หรือหุ้น TLI 

 

โดยจะเสนอขายหุ้นสำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท รวมทั้ง ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ 

 

จองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต ได้เมื่อไร?

 • บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท จะเปิดให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. 65

 • ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. และ 14 ก.ค. โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET 

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น ประกอบด้วย

 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 850,000,000 หุ้น
 • หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท วี.ซี.สมบัติจำนวนไม่เกิน 1,166,575,300 หุ้น
 • หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited) ไม่เกิน 138,493,600 หุ้น

 

จองซื้อหุ้นไอพีโอ ประกันชีวิต เงื่อนไขมีอะไรบ้าง?


1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • บุคคลทั่วไป ต้องเตรียม "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนดังกล่าว และเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์  ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 2. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

 • สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

 

วิธีจองซื้อหุ้น IPO ประกันชีวิต

ผู้จองซื้อหุ้นไอพีโอจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำ จำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO เคาะราคาที่ที่ 16 บาท/หุ้น หมายความว่าผู้ที่จองซื้อจะต้องใช้เงินขั้นต่ำ 16,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 1,600 บาท 

 

เช็ก! ช่องทางจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต มีที่ไหนได้บ้าง? 

บุคคลธรรมสามารถจองซื้อหุ้น IPO ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ตามนี้

 

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
 3. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี 
 4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
 5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 

 

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 2. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
 3. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 4. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 5. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
 6. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
 8. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
 9. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายหุ้น หรือ Selling Agents สำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เท่านั้น)

 

ชำระเงินเมื่อจองซื้อหุ้น IPO

ผู้จองซื้อหุ้นไอพีโอต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อที่ราคาหุ้นละ 16.00 บาท โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

1. ชำระเงินค่าจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคารของวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยแบ่งการชำระเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • การโอนเงิน
 • การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
 • เช็ค
 • การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย2. ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคารของวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อผ่านชำระเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • การโอนเงิน (ยกเว้นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
 • การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
 • การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรื
 • บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายกำหนด หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ investor.thailife.com หรือโทร. 1124 หรือ 02-354-2424-5 

ศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ TLI ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

 

ข้อมูล : ไทยประกันชีวิต

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง