รีเซต

จองบ้านการเคหะ 2565 ลงทะเบียนเช่าบ้านการเคหะ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,400 บาท

จองบ้านการเคหะ 2565 ลงทะเบียนเช่าบ้านการเคหะ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,400 บาท
Ingonn
8 สิงหาคม 2565 ( 08:58 )
7.6K
1
จองบ้านการเคหะ 2565 ลงทะเบียนเช่าบ้านการเคหะ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,400 บาท

จองบ้านการเคหะ 2565 ลงทะเบียนบ้านผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเช่าบ้านการเคหะ ห้ามพลาด! “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” อีกหนึ่งโครงการบ้านเช่า การเคหะ เป็นบ้านผู้มีรายได้น้อย ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,400 บาท เข้าอยู่ได้ทันที มีให้เลือกถึง 8 ทำเล 

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจสำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ จึงได้จัดสร้าง “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า)” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

 

ลงทะเบียนบ้านผู้มีรายได้น้อย “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 

“โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย”  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม

 

ปัจจุบันมีให้เลือกถึง 8 ทำเล ได้แก่ สมุทรสาคร กาญจนบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลำปาง และพังงา ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 - 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการฯ) ซึ่งในแต่ละโครงการจะอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้าสามารถเดินทางและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย 

 

จองบ้านการเคหะ 2565 “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
 • เป็นผู้มีรายได้
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 50

 

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

 • เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ
 • เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน (คิดตามประมาณรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จำแนกตามเกณฑ์ กคช. เขตเทศบาล (ทั่วประเทศ) รายได้น้อยประเภท ก. ในปี 2564) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร เป็นต้น
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 50

 

เงื่อนไข การเช่าบ้านการเคหะ

 • กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
 • ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
 • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
 • ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง
 • ห้ามมิให้ผู้เช่าที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้เช่าเป็นเป็นบุตร(โดยชอบธรรมตามกฎหมาย) อาศัยอยู่เองโดยไม่มีผู้สูงอายุ
 • หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ ละให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง

 

การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเช่าห้องพักอาศัยในอาคาร ชั้นที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก ผู้สนใจจองสิทธิ์กรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน 

 

หมายเหตุ

ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช.  ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร

 • กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
 • กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  นับถึงวันทำสัญญาเช่า


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 617 246 ถึง 9 และ 08 4387 4074 และสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่าโครงการฯ ได้ที่ Line OA : @nha.thailand หรือ www.nha.co.th/nha-low-income/

 

ข้อมูล การเคหะแห่งชาติ

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง